ALGEMENE VOORWAARDEN NMNH EVENTS

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van NMNH.EU is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf Januari 2020.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;

1.2 “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3  “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;

1.4 “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;

1.5  “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

ARTIKEL 2 – WIE ZIJN WIJ

NMNH.EU
Swart & NMNH Events.
Kerkstraat 74B
2242 HJ Wassenaar
KVK-nummer: 77112709

06-23932824
info@nmnhevents.nl

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.

3.2 Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.

3.3 Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1 Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.

4.2 De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.

4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.

4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

ARTIKEL 5 – DE KOOPOVEREENKOMST

5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

5.2 Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

5.3 Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.

5.4 Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:

 1. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;
 5. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

 1. het product heeft ontvangen; of
 2. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – UW VERPLICHTINGEN TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR U EN KOSTEN DAARVAN

8.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

8.2 U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

8.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

8.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

ARTIKEL 9 – ONZE VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING

9.1 Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

9.2 Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

9.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

9.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;

g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

h.          Kranten, tijdschriften of magazines.

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

11.1 Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2 Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.

11.3 De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 – NAKOMING KOOPOVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

12.1 Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.

12.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.

12.3 Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

13.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering van de producten.

13.2 Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

13.3 Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.

13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.5 Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.

13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – BETALING

14.1 U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.

14.2 U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

14.4 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

14.5 Koop nu – Betaal later

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 30 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!

Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop.

Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.

Kosten en (te) late betaling

Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later.

Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

Omgaan met onze rechten

Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

14.6 betaal nu in 3 termijnen met Klarna

Lees de voorwaarden van Klarna hier

14.7 Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

 

ARTIKEL 15 – KLACHTENREGELING

15.1 Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

15.2 Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

16.1 Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Den Haag, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

ARTIKEL 17 – WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

17.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

17.2Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
NMNH.EU
NMNH EVENTS
Kerkstraat 74B
2242 HJ Wassenaar
ORDERS@NMNHEVENTS.EU

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.